naon nu disebut warta? – Brainly.co.id

Jawaban unggulan dari FestivalPanji.id melalui proses kurasi atas pertanyaan yang sedang Anda cari:


Jawaban:

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Warta
Kelas : VIII (2 SMP)
Pembahasan :

Warta nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian anu bener-bener kajadian atawa aktual. Data anu ditepikeun  atawa dilaporkeun dina hiji warta dumasar kana data anu bener atawa valid jeung asli. Salian ti eta, tempat jeung waktu anu diwartakeun atawa dibejakeun oge jelas, basa anu digunakeun ngagunakeun basa anu kaharti, sarta eusi anu aya dina warta sipatna objektif.

Dina nulis hiji warta, aya padoman atawa panduan anu gampil, saderhana jeung geus dipikawanoh ku balarea, khususna ku wartawan atawa jurnalis, nyaeta anu disebut rumusan 5W+1H. Sacara singget, anu dimaksud rumusan 5W+1H teh netelakeun yen hiji warta bisa dianggap eusina cukup lengkep umpama miboga unsur-unsur anu aya dina 5W+1H, nyaeta unsur-unsur what, who, when, where, why jeung how.


#FestivalPanji #TanyaJawab #AyoBelajar #AyoMembaca #AyoPintar #DuniaPendidikan #TanyadanJawab #IndonesiaPintar #PenerusBangsa #CerdasPendidikan #HidupPendidikan #PintarJawab #Kuesioner #CepatBisa #Festival Panji #FestivalPanji ID #MenjawabPertanyaan #SD #SMP #SMA

Sekian ulasan mengenai jawaban dari pertanyaan:

naon nu disebut warta? – Brainly.co.id

Kami harapkan bahwa informasi yang kami sampaikan dalam artikel tanya jawab di atas dapat memberikan wawasan dan solusi bagi kamu yang membutuhkan jawaban dengan tepat. Teruslah berinovasi dan belajar untuk memperbaiki kualitas pengetahuan demi masa depan yang lebih baik.

Apabila kamu membutuhkan informasi lain tentang pertanyaan atau seputar dunia Pendidikan, silahkan kunjungi laman atau artikel kami yang lain.


Penulis: Penulis Senja